برنامه ی مهاجرتی استان منیتوبا

برنامه مهاجرتی خود را با رهپاد شروع کنید.

برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا یک برنامه ی مهاجرت دولتی است که به گزینش متقاضیان واجد شرایط و مشتاق برای سفر به کانادا جهت اقامت خودشان و خانواده شان در استان منیتوبا می پردازد.

بر اساس برنامه ی مهاجرت به استان منیتوبا، ممکن است بر اساس یکی از شرایط زیر بتوانید پذیرش بگیرید:

  1. روش نیروی متخصص بین المللی (که شامل اکسپری انتری و برنامه سرمایه انسانی مشاغل مورد نیاز منیتوبا) و داخلی (سابقه کار در منیتوبا و استخدام مستقیم کارفرما)
  2. روش اسپانسرشیپ
  3. روش فارغ التحصیلان بین المللی (کارآفرینی و تجربه کار کانادایی)
  4. روش سرمایه گذاری و خرید بیزنس
  5. روش کار آفرینی
  6. کشاورزی