برنامه مهاجرت نیروی کار استان کبک

دریافت ویزا برنامه مهاجرت نیروی کار استان Quebec کانادا

اگر متقاضیان شرایط برنامه کارگر ماهر را بر اساس سیستم امتیاز بندی داشته باشند ، آنها یک گواهی انتخاب کبک (Quebec (CSQ))دریافت خواهند کرد. برای واجد شرایط بودن برای CSQ، متقاضی باید بر اساس سیستم انتخاب مهاجرت کبک حداقل امتیاز کافی را دارا باشد. یک متقاضی (مجرد) باید حداقل با توجه به سیستم توصیف شده در زیر ، 50 امتیاز کسب کند. در حالی که متقاضیانی که ازدواج کرده اند (متقاضی اصلی و همسر) باید حداقل 59 امتیاز را کسب کنند.

عوامل امتیازدهی:

  • دانش فرانسوی و انگلیسی(حداکثر 22 امتیاز)
  • خصوصیات همسر (حداکثر 17 امتیاز)
  • سن (حداکثر 16 امتیاز)
  • تحصیلات (حداکثر 14 امتیاز)
  • مدارک آموزشی (AOT) (حداکثر 12 امتیاز)
  • پیشنهاد کار (حداکثر 10 امتیاز)
  • تجربه کاری (حداکثر 8 امتیاز)
  • هر کودک (درصورت همراهی )(حداکثر 8 امتیاز)
  • خودکفایی مالی (1 امتیاز)