برنامه تجربه کار استان کبک

دریافت ویزا برنامه تجربه کار استان Québec کانادا

در صورت داشتن مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی، می توانید درخواست خود را برای یک گواهینامه انتخابی Québec به عنوان یک کارمند موقت خارجی فارغ التحصیل یا کارمند بر اساس شرایط انتخابی که برای شما سودمند است، با استفاده از فرم مناسب، ارائه دهید . این سابقه یا اجازه کار به عنوان شتاب دهنده برای شما می باشد که به افراد اجازه می دهد برای گواهی انتخاب کبک به منظور کسب اقامت دائم اقدام کنند. این برنامه برای فارغ التحصیلان و یا فارغ التحصیلان آینده و کارگران موقت خارجی در کبک است که دارای کار مرتبط تخصصی هستند و به فرانسه تسلط کافی دارند.